Giấy nhám chà gỗ với giấy nhám chà tường có giống nhau không?

Paint Oseven
Trong lĩnh vực xây dựng và thi công gỗ, giấy nhám chà gỗ và giấy nhám chà tường là hai sản phẩm thường được sử dụng để xử lý bề mặt trước khi sơn. Mặc dù cả hai loại giấy nhám này có mục tiêu chung là làm mịn bề mặt, nhưng chúng có sự khác biệt đáng kể về tính chất, mục đích sử dụng và cấu trúc.